FSMVÜ | FSM UZEM
 
FSMVÜ Anasayfa   FSMVÜ İletişim    English            
FSM Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği
6 Ekim 2013  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28787

YÖNETMELİKFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine veçalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmaşekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (FSM-UZEM): Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma geliştirme ve uygulamaçalışmaları ve yayınlar yapmak.
b) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek.
c) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle desteklemek.
ç) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
d) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
e) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.
f) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.
g) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.
ğ) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma yaymak.
h) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenme uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.
ı) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak.
c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.
d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
d) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinasyonunu sağlamak.
f) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program ve bölümleri, bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.
g) Uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında, ilgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/program başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite personeli arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
(2) Merkez müdür yardımcıları, Merkez Müdürü ile işbirliği içinde Merkez çalışmalarında Merkez Müdürüne yardımcı olur. Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda Merkez Müdürü adına Merkezi yönetir.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve üniversite öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilen dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun Müdür dışındaki üyeleri Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği akademisyenlerden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin her hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür ihtiyaç duyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstüolarak toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmaları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.
f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.
g) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Üniversitenin içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerine Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.