FSM UZEM FSM-UZEM

FSM Uzaktan Eğitim Merkezi Hakkında


FSM UZEM

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (FSMVÜ UZEM), üniversitemiz bünyesinde açılan e-öğrenme temelli dersler ile ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim programları kapsamında uzaktan yapılacak eğitimler için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. 2013-2014 akademik yılından itibaren Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi; 2016-2017 akademik yılı itibariyle de İngilizce dersleri, uzaktan eğitim yöntemiyle verilmeye başlanmıştır.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 akademik yılı Bahar Döneminde başlayan tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesi süreci 2020-2021 akademik yılında da devam etmektedir. Öğrencilerimiz kişi ve süre kısıtlaması olmaksızın bu derslere rahatlıkla girip aktif olarak derse katılım sağlamaktadırlar. Bununla birlikte UZEM tarafından geliştirilen Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile derslerin tekrar erişime açılması, sınavlar, ödevler, mesaj, forum vb. süreçler de uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürülmektedir. 

Uzaktan eğitim yoluyla devam eden bu sürece dair tüm bilgilendirmeler de UZEM tarafından yapılmaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin altyapısı ile birlikte UZEM web sayfası da yeni şartlara uygun hale getirilmiştir. Uzaktan eğitim sürecine dair tüm bilgiler, dokümanlar, LMS ve online platformlar ile ilgili tanıtım kılavuzları ve duyurular UZEM web sayfasına yüklenmiş ve erişime açılmıştır.

 

Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Politikası

Üniversitemizin eğitim ve öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak dijital öğrenme ortamlarında sunmak ve bu alanda yenilikçi adımlar atmak temel politikamızdır.

Bu kapsamda uzaktan eğitim sisteminde;

  • Uzaktan eğitim süreçlerine yönelik rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  • Uzaktan eğitim süreçlerinin, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’de oluşturulacak bir komisyonca birimler arası eşgüdümü de sağlamak üzere planlanması ve Eğitim Planlama ve Geliştirme Komisyonuna sunulması,
  • Üniversitedeki mevcut Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’in güçlendirilmesi ve uzaktan eğitim uygulamasının geliştirilmesi,
  • Bilgi güvenliğinin sağlanması ve etik boyutların belirlenmesi,
  • Teknolojik alt yapı (bilişim altyapısı) ve erişim olanaklarının geliştirilmesi,
  • Öğretim ortam ve araçlarının yeni yaklaşım ve yöntemlerle desteklenmesi,
  • Uzaktan eğitim için eğitim materyallerinin oluşturulması ve geliştirmesi,
  • Dijital kütüphane ve öğrenme kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmesi,
  • Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme sürecinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

hedeflenmektedir.