FSM UZEM FSM-UZEM

UZAKTAN EĞİTİM KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (“Üniversite”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla haiz olduğumuz aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında siz değerli öğrencilerimizi bilgilendirmek isteriz.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz doğrudan öğrencilerin kendisinden, öğrenciler tarafından fiziksel veya elektronik formların doldurulması suretiyle, çevrimiçi organizasyon ve etkinlik düzenleme platformları üzerinden, öğrencilerin yazılı ve/veya ses ve görüntüleri ile derslere katılım gerçekleştirmeleri suretiyle, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla; işitsel, görsel elektronik veya yazılı olarak elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülme, örneğin, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca tutmakla yükümlü olduğumuz kayıtların tutulması,
 • Üniversite’nin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi, örneğin, 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Sizlerle aramızdaki sözleşmenin ifası için zorunlu olması; müfredat gereği derse aktif katılımınızın zorunlu olduğu durumlarda ses ve görüntü verilerinizin işlenmesi,
 • Üniversite’nin meşru menfaati, örneğin, derslerde yoklama alınması amacıyla kullanıcı adı ve şifrenizle gerçekleştirdiğiniz sisteme giriş kayıtlarınızın tutulması,
 • Gerekli durumlarda sizlerden talep ettiğimiz açık rızanız, örneğin, müfredat gereği dersin işlenmesi için zorunlu olmayan durumlarda ses ve görüntü verilerinizin işlenmesi,

hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

IV. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası
 • Öğrencilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • İş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesi
 • Ders öncesi ve sonrası öğrenciler ile iletişime geçilmesi

V. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Amaçlar

Kişisel verilerinizi yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla ve işbu amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak Üniversite harici üçüncü kişilerle paylaşmak durumundayız.

Buna göre kişisel verilerinizin;

 • Derslerin çevrimiçi platformda gerçekleştirilebilmesi ve daha sonra siz öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin erişebilmesi amacıyla ilgili çevrimiçi alt yapı sağlayıcılarıyla,
 • Log kayıtlarının resmî kurumlar ile paylaşılması ve etkinlik kayıtlarının talep edilmesi durumunda kolluk kuvvetleri, savcılık ve mahkeme gibi resmî kurumlar ile,

Paylaşılması, bir başka ifadeyle yurt içi ve yurt dışına aktarımı söz konusudur.

Üniversite, tüm bu aktarım süreçlerinde gerekli teknik ve idari tedbirleri yerine getirmekte, bilme gereği ve kullanma gereği ilkelerine riayet etmekte ve veri minimizasyonu ilkesine bağlı kalmaktadır.

VI. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak,  Kanun’un 11inci maddesi ile düzenlenen haklarınızı  (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için yim@fsm.edu.tr ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilir veya www.fsm.edu.tr/kvkk adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

UZAKTAN EĞİTİM KAPSAMINDA AKADEMİSYENLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (“Üniversite”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla haiz olduğumuz aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz doğrudan katılımcılarının kendisinden, katılımcılar tarafından fiziksel veya elektronik formların doldurulması suretiyle; çevrimiçi organizasyon ve etkinlik düzenleme platformları üzerinden; e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülme, örneğin, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca tutmakla yükümlü olduğumuz kayıtların tutulması,
 • Üniversite’nin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi, örneğin, 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Sizlerle aramızdaki sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, örneğin, ders esnasında ses ve görüntü verilerinizin işlenmesi,
 • Üniversite’nin meşru menfaati, örneğin, ad soyad, unvan ve ders planı bilgilerinizin ilgili öğrencilerle paylaşılması,
 • Gerekli durumlarda sizlerden talep ettiğimiz açık rızanız, örneğin, sizlerin ve öğrencilerin sonradan erişim sağlanabilmesi amacıyla ders kayıtlarının çevrimiçi platformlarımıza aktarılması,

hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

IV. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası
 • Akademisyen ve öğrencilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesi
 • Ders öncesi ve sonrası sizler ile iletişime geçilmesi
 • Etkinliğin İnternet dahil ilgili yayın mecralarında yayınlanmasının planlanması

V. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Amaçlar

Kişisel verilerinizi yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla ve işbu amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak Üniversite harici üçüncü kişilerle paylaşmak durumundayız.

Buna göre kişisel verilerinizin;

 • Eğitim faaliyetlerinin çevrimiçi platformda gerçekleştirilebilmesi ve ders kayıtlarına sonradan erişilebilmesi amacıyla ilgili çevrimiçi alt yapı sağlayıcılarıyla,
 • Log kayıtlarının resmî kurumlar ile paylaşılması ve etkinlik kayıtlarının talep edilmesi durumunda kolluk kuvvetleri, savcılık ve mahkeme gibi resmî kurumlar ile,

Paylaşılması, bir başka ifadeyle yurtiçi ve yurtdışına aktarımı söz konusudur.

Üniversite, tüm bu aktarım süreçlerinde gerekli teknik ve idari tedbirleri yerine getirmekte, bilme gereği ve kullanma gereği ilkelerine riayet etmekte ve veri minimizasyonu ilkesine bağlı kalmaktadır.

VI. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak,  Kanun’un 11inci maddesi ile düzenlenen haklarınızı  (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için yim@fsm.edu.tr ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilir veya www.fsm.edu.tr/kvkk adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.